Benazir Bhutto

Сe Vikipediá
Benazir Bhutto

Benazir Bhutto (21 ijun 1953  Karaci, Pakiston-27 dekabr 2007  Ravalpindi,  Pakiston). Pakistonədə bə dynjo omə.

Əcəj əčdadon ce Hindistoni Sind əjaləti knjazon bıan. Əcəj pyə  Zulfikar Əli Bhutto ce Pakistoni prezident bıa. Əcəj inə ce İroni Kurdonədəj. Amerika İbə Devlətonədə, Dyždə Britanijəadə handəše. 1977-minə sorədə bə Pakiston ogardə. Bə vaxtiku de sijasəti məšǧul bıa. Peš yštə pə marde dyšdə boə vəjnə bıa. Ym vəjnəti bə partija joljəti karde ro be. 1979-1984-minə soronədə veni kərə əj gətəšone. 16 nojabr 1988-minə sorədə əj ce Pakistoni jolə nazir səcynjəšone. Əv ce Pakistoni tarixədə 1-minə mojnə nazire. 4 dekabr 1988-6 avgust 1990, 19 oktjabr 1993-5 nojabr 1996-ədə ce Pakistonijolə nazir bıa. 27 dekabr 2007-ədə de terrorə typne əj ce Pakistoni Ravalpindi šəhərədə kyštəšone. 1 gylə zoəš, 2 gylə kinəš heste. Əcəj zoə Bilaval Zardari ısat ce Bhutto partija rəhbəre. əcəj šujə Asif Əli Zardari 9 sentjabr 2008-8 sentjabr 2013-minə soronədə ce Pakistoni prezident bıa.