Bə mətni dəvarde

Bengali zyvon

Сe Vikipediá
Bengali zyvoni pevylo kardə zəminon

Bengali zyvon (beng. বাংলা, [ˈbaŋla]) — bengalon zyvon, gyləj hindoarijə xycədə zyvon ce hind-avropə zyvonon xyjzonədə. Bangladešədə ijən ce Hindistoni Həšinyštə Bengalijə štatədə pevylo byə. Bengali zyvonədə umumi gəp žəkəson — təxminən 250 mln odəm (2009), dynjoədə 6-minə vyrə.

Ləhcon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Bengali zyvoni ləhcon bə həšipemə ijən həšinyštə gylon čo bejdən, ijən heste tikəj tono mandə ce Cittagongi ləhcə[1].

Zyvoni standartizasijə kardejədə XIX əsri oxojədə — XX əsri əvvələdə həmmə vilojəti mədənijə mərəngo Kalkutta be. Ysət zyvoni standartə formə ce nadia ləhcə səpe ogətə byə. Əmma standartə bengali zyvoni ǧajdon Hindistonədə ijən Bangladešədə fərǧ dojdən. Nymunə bybu, həšinyštədə gəp žəkəs bə nemeki votejdə nun, əmma həšipemədə — lôbon.

Nyvyštej[sərost bykə | kodi sərost karde]

V kaçestve qrafiçeskoй osnovı benqali ispolьzuet pisьmo bonqakkxor, vosxodящee (kak devanaqari, qurmukxi i rяd druqix pisьmennosteй İndii) k qrafike braxmi. Эto je pisьmo ispolьzuetsя s neznaçitelьnımi modifikaцiяmi dlя assamskoqo яzıka i silxetskoqo яzıka (dialekta).

Nyvyštejədə bengali bongakkhor nyvyštə sistemi oko dojdə, kom bə (devangari, guhmukhi ijən bə Hinistoni kali čo nyvyštə sistemon neze) bə brahmi grafikə. Ym nyvyštej sistem de kali gədəlijə ovaxtətijon bo assami ijən silheti zyvoni oko odə bejdə.

Linkon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Zoqraf Q. A. Benqalьskiй яzık // Linqvistiçeskiй эnцiklopediçeskiй slovarь. — 1990. — S. 72.