Boris Jeltsin

Сe Vikipediá
Boris Jeltsin

Boris Jeltsin (Borís Nikoláevic Élьцin 1 fevral 1931-23 aprile2007). Ce Ursijəti i Sverdlovsk ysətnə Jekaterinburg šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj pyə ərbob byə bəcəj goroš əj dyzzu bə Sibir vyǧandəšone. Ce Jeltsini əǧyləti Permədə dəvardə. Pešy 1950-minə sorondə əv Kirov Texniki institutədə handəše. 1961-minə sorədə bə Kommunist partija dəšə. 1963-minə sorədə əj ce Sverdlovsk əjaləti deputat səcynjəšone. 1976-1985-minə soronədə Sverdlovsk rəhbər byə. 1976-minə sorədə bə Sovet İbemoni Sijasi Biro dəšə. 1978-1989-minə soronədə əv ce Sovet İbemoni deputat byə. 12 ijun 1991-ədə Jeltsini ce Ursijəti 1-minə prezident vyžinijəšone. 19 avgust 1991, 21 sentjabr 4 oktjabr 1993-ədə bəcəj vəjnə inǧilabon bin. İnǧilab kardəkəson ce Jeltsini prezidentətiku eǧande, Sovet İbemoni ižən ofajə kardəšon pidəšonbe. Har 2 inǧilabədə Jeltsin bardše, hakimijjətədə mande. 1996-minə sorədə ce Ursijəti ləškəron ce Həšipemə Almanijaku bekardyše. 11 dekabr 1994-ədə əv bə Cecenistoni ləškər vyǧandyše. Cə vaxtiku Cecenistonədə čang kardyše. 16 ijun 1996-ədə əj 2-minə kərə prezident səcynjəšone. 1996-minə sorədə əv ce Ursijəti ləškəron ce Cecenistoniku bekardyše. 31-dekabr 1999-ədə yštə həmmə səlahijjəton bə vaxtnə jolə nazir Vladimir Putini doše. 23 aprel 2007-minə sorədə Moskvadə ce dyli noxəšiku marde. 2 gylə kinəš hestyšbe.