Bə mətni dəvarde

Ibn Səud

Сe Vikipediá

Abdul Əziz Ibn Səud (15 janvar 1875 — 9 nojabr 1953) — Səudi Ərəbistani ofajə kardəkəs, cy Səudi Ərəbistani 1-minə kral byə.

Cy Nəčdi rəhbər Abdullah Rahmən Ibn Fajsali zoaj. Cy Səudi Ərəbistani ysətnə kral de syftənə Abdullah Ibn Abdul Əzizi pyəj. Səudi davlətədə bə dynjo omə. Əcəvon xejzon iglə Ər-Rijade šəhəri idarə kardəbe. Əv cy əǧylətiku yštə xejzoni zu hakimijjəti ižən bə dast səjyš pidəbe. Hakimijjəti bə dast de Osmanijon Imperijə koməgi Rəšid xejzon səše. Səudi xejzoni dyzzu bə Kuvejt vəǧandyše. Əv Kuvejtədə jol be. 1901-minə sorədə əj bə Ər-Rijadi cy Rəšid xejzoniku səj goroš yštə ləškəri ofajə kardyše. 1902-minə sorədə 15-16 janvari dəvardə šəvi əv dyšdə ləškəri, əcəj ləškərədə 60 kəs čangvon hesbe, bə Ər-Rijadi Rəšid xejzoni səpe še. Əv Ər-Rijadei Rəšid xejzoniku səše. Ər-Rijadi gubernatori kyštyše. 1912-minə sorədə əv Nəčd məholi həmmədə yštə hakimijjəti bino kardyše. Iminə Dynjo čangədə əv de ingilison nez be. 23 sentjabr 1932-minə sorədə əv cy Səudi Ərəbistani səlo kardyše.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]