Bə mətni dəvarde

Mixail Saakašvili

Сe Vikipediá
Mixail Saakašvili

Mixail Saakašvili (მიხეილ ნიკოლოზის ძე სააკაშვილი 21 dekabr 1968). Cy Gyrčistoni 3-inə prezidente. Gyrčistoni mərkəz Tbilisijədə bə dynjo omə. Əcəj pyə həkime, əcəj inə turkologe. Əv əǧyl bejəsə əcəj pyə de inə čo bən. Syftə Kijevədə bejnəlxəlg hugug handəše. Pešy cy Amerika İbə davləton Kolumbija Universitetədə, cy Niderlandi Haaga Universitetədə handəše. 1995-inə sorədə əj cy Gyrčistoni deputat səcynjəšone. 2001-inə sorədə bə hukuməti vəjnə byə. 23 nojabr 2003-ədə inǧilabyš kardyše. Bə Urusijəti vəjnə, de Amerika İbə davləton nez be. De ym inǧilabi Eduard ševardnadze vəzifədə eǧandše. 4 janvar 2004-ədə əj prezident səcynjəšone. 2008-i avgustədə bə Nyso Osetijə goroš de Urusižəti čang kardəše. Ym čangədə Urusijət Gyrčistoni bardyše. 20 janvar 2008-ədə əj 2-inə kərə prezident səcynjəšone. 1 oktjabr 2012-ədə cy parlamenti səcynjeədə ən ərbobə gurči Bidzina İvanišvili əj bardyše. Gurči, inglisi, urusi, ukražni, fjrəngi , ispani zjvonon zynedə. ženyš Niderland]vyže. 2 gylə zoəš heste.