Portal tarıx vıjniə məqalə/Arxıv

Сe Vikipediá

Romə İmperiyə
Romə İmperiyə

Romə İmperiyə (lat. İmperium Romanium) e.n. 27 ə. 476 - nə soron torixiədə Romə Respublikə əvəzəkə və Ğədimə Dınyo, iyan Ğədimə Romə torixədə səmərənin vırə qətə davlət.

Romə ərozi Respublikə vaxtədə yol be bino bə. İmperator Trayani hukmranəti devrədə ən yolə noqtə - 5 900 000 km² rəsə. İmperiyə torix ğədimə Romə davlətədə imperator Avqustini hukmranəti və çəy bə peşt beə devr əhatə kardə. İmperiyə devri bə nav 500 sor vaxtədə mevcud beə Romə Respublikə çan qıla cang vindəşbe. Bə devrədə Ğədimə Romədə beə kali hadison - Yuli Sezari ta çəy jimoni oxo diktator təyin karde (e.b.n. 44), Oktaviani Aktium čangədə ğalib ome (2 sentyabr e.b.n. 31) və Romə Senati əy şərəfin Avqust nomi doy (16 yanvar e.b.n 27). E.b.n 31- nə soriku Romə torixi tojə səhifə beə imperiyə devr bino bə. Romə ən zumad imperiya peqardə. İm İmperiyə ıştə tərkibi Aralıqə dıyo, Xəremə Amerikə, Avropə xəyli vırə daxil karde.

Poytəxt - (e.b.n. 27 - e.330) Romə (e.b.n. 330 - e.395) Konstantinopol

(bə dumo dəvard...)


Çe Dıminə dınyo čangiku kali şiklon
Çe Dıminə dınyo čangiku kali şiklon

Dıminə dınyo čang (1 sentyabr 1939-2 sentyabr 1945).

Çe Dıminə dınyo čango bino be

Peş Dyminə Dynjo čangi Versal muqavilə dəvasə bəbe. Ve almanon de ım muqavilə rozi nıbin. Im muqavilə əçəvon çaşadə Almanya hurmətiku eğandəbe. 1933-inə sorədə Almanyadə Adolf Hitler bə hakimiyyət oməy. Çe Hitleri siyasəti əsos ım bedə ki, Almanya bəpe dınyo rəhbər bıbu. Almanya 1 sentyabr 1939-inə sorədə bə Polşa hucum kardedə. Dımiyan Dıminə dınyo čang bino bedə. (bə dumo dəvard...)