Bə mətni dəvarde

Dyminə Dynjo čang

Сe Vikipediá
Ce Dyminə Dynjoi čangiku kali foto

Dyminə Dynjo čang (1 sentyabr 1939 — 2 sentyabr 1945) — dynjoədə oxonə ən dyždə dave, končo millijon odəmon mardin.

Ce Dyminə čahani čang bino be[sərost bykə | kodi sərost karde]

Peš Iminə dynjo čangi Versal myǧovilə dəvastə be. Ve almanon de ym myǧovilə rozi nubin. Ym myǧovilə əcəvon cəšədə Almanja hurmətiku eǧandəbe. 1933-inə sorədə AlmanijəAdolf Hitler bə hakimijjət oməj. Ce Hitler sijosəti əsos ym bedə ki, Almanijə bəpe dynjo rəhbər bybu. Almanijə 1 sentjabr 1939-inə sorədə bə Polšə hučum kardedə. Dymijən Dyminə dynjo čang bino bedə.

Ce Dyminə čahani čangi mijonə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Syftə de Almanijə Firəngistoni de Dyždə Britanija čang kardejdə. 22 ijun 1941-inə sorədə Almanijə bə Sovet Ibemoni ce Belarusiku hučum kardedə. Dymijən Sovet Ibemon de Iosif Stalini ğərori ym čangi umžən bedə. 1943-inə sorədə ce Ironi pajtaxt Tehron šəhərədə Iosif Stalin, Franklin Ruzvelt, Uinston Cercill vindemon kardedən. Əjo ǧəror səjdən ki Amerikə Ibyə Štatonədə bə ym čangi umžən bedə.

Ce Dyminə čahani čangi oxo[sərost bykə | kodi sərost karde]

28 aprel 1945-inə sorədə ce Almanijə tərəfdor Benito Mussolini kyštyšone. Əcəj 2 ruž bəpeštə Adolf Hitler yštənyš kyšte. 9 maj 1945-inə sorədə ce Sovet Ibemoni ləšǧəron ce Almanijə pajtaxt Berlini gətyše. 2 sentjabr 1945-inə sorədə Japonijə təslim be. Dymijan Dyminə čahani čang oraxəj.

Ce čangi nətičon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ym čangədə 110 miljon odəm ištirokyš kardyše. 60-65 miljon odəm marde. Peš ym čangi Afrikədə, Asijədə ozod be hərəkaton ofajə bin.

Dyminə čahani čangədə ištirok kardə kišvəron[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ym čangədə čahan ve kišvəron ištirokšon kardyšone. Ən əsos Sovet Ibemon, Amerikə Ibyə Štaton, Dyždə Britanijə i čəbhədə, Almanijə, Italijə, Ispanijə i čəbhədə be.