Titanik

Сe Vikipediá
Titaniki rangin kardə byə šikil

«Titanik» (ing. RMS Titanic) — britanijə translatlantikə bosərnyšynə ijən poctə gəmi, cy «White Star Line» širkəti «Olimpik» dərəčədə dyminə lajner. Lajner soxtə byəbe cy Sautgemptoni ijən Nju-Jorki mijono hežo rejson dəvonije gornə. Ro dyrozi təxminən 5800 km haftədə i kərə (bə i gylə tərəf). XX əsri dynjo tarixədə binoədə ən dyždə gəmije. Soxtejədə 401 numrə hestyš be[1].

1912 sorədə 14 apreliku bə 15 aprel yštə iminə rejsədə bə bijəbandi gyni ijən Kobəsonə Atlantikədə təsəj.

1997 sorədə cy Titaniki hodisə bynədə Titanik film kəšə byəbe. Əsosə rolonədə Leonardo Di Kaprio ijən Kejt Uilslejt bin[2].

Titaniki dylədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Cy «Titaniki» dylədə kajuton (hytə otaǧonədə) ijən čəmjəti vyron bə se dərəčə čo bejdəbin. Iminə dərəčədə bo sərnyšynon xydmətiro dənyštə hovuz, bo skvoš hənək kardə vyrə, restoran «À La Carte», dy gylə kafe, gimnastikə zal doə byəbin. Har gylə dərəčədə coštə harde ijən pəpruz kəše salonon, ožə ijən dəbastə byə lyngəsejron hestbin. Ən ešaešin ijən nəčim cy iminə dərəčə interjeron bin, čurbəčurə bədii ulubonədə bə vyrə rosnijə ijən ǧyjmətinə materialon oko doə byəbin, mələsəm: syə do, bə zərə ovi žə byə, vitražə šišə, avšum ijən čo. Kajuton ijən seminə dərəčəjnə salonon ve sojə vəzijətədə soxtəšonbe: puloə divon bə sioijə rang žəjdəbin ja taxtə[3].

Titaniki təse rəsm

Titaniki eryzon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Titaniki vyni 2004 sorədə

«Titaniki» eryzon 3 750 metrə nyǧylijədə mandən. Iminə kərə əvoni cy Robert Ballardi ekspedisijə pəjdo kardyše 1985 sorədə. Pešonə ekspedisijon byniku həzo artefakton rost kardyšone. Gəmi vyni ijən dumi hisson lap bə nyǧyli lilə byni šin ijən ryžijə holədən, əvoni bə pe rost karde mymkun ni[4][5].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Qubaçek, Miloş. Titanik. — Popurri, 2000. — 656 s. — ISBN 978-985-15-1679-3.
  2. Dmitriй Moroz. «Titanik». Speцэffektı v filьme. 3D News
  3. Jason Austin. Every thing you need to know about the Titanic.
  4. Robert Ballard. The Discovery of the Titanic. — New York: Warner Books, 1987. — ISBN 978-0-446-51385-2.
  5. Manşteйn E. Titanik. Kruşenie veka. — SPb.: Lюbaviç, 2013. — 632 s. — ISBN 978-5-86983-463-8.