Vladimir Lenin

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Vladimir Lenin (Vladímir İlьíç Ulья́nov 22 aprel 1870-21 yanvar 1924). Çe kommuniston lideronədə qılləy bıə. Sovet İbemoni ofayə kardəkəs, Səvet İbemoni 1-inə rəhbər bıə.

Əcəj əǧyləti, čohiləti[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əv çe Ursiyəti Simbirsk (ısətnə Ulyanovsk) şəhərədə bə dınyo omə. Əv çe urusi, yəhudi, almani umjən bıə. Əçəy pıə diyovıj, inə ərbob bıə. 1887-inə sorədə çe Ursiyəti çar III Aleksandr çe Lenini yolə boə Aleksandri kıştəşe. Bə vaxtnəku əv bə çari vəynə bedə. 1889-inə sorədə əv Samaradə inğilabklardəkəson dılə dəşedə.

1-inə Urusə Inǧilab[sərost bykə | kodi sərost karde]

1904-inə sorədə Ursiyətədə odəmon dılədə noroziyəti hesbe. İnğilabi əvvələdə Lenin İsveçrədə bə. 1905-inə sorədə Ursiyətədə bə iclasədə Lenin votedə çəmə əsas vəzifə feodalizmi rınə kardeye. 1906-inə sori əvəsorədə əv bə Finlandiya şedə. 1905-inə sori dekabrədə əv İsveçədə beyədə əyo 1-inə kərə Stalini vindedə. 1-inə Urusə İnğilab 1905-1907-inə soronədə bedə. Im inğilab çari hakimiyyətiku eğande zınedəni.

1917-inə sori Jolə Oktjabri Inǧilab[sərost bykə | kodi sərost karde]

20 oktyabr 1917-inə sorədə Lenin bə Ursiyəti Petroqrad şəhər ğanunniku kəno oqardedə. noyabr 1917-inə sorədə Lenin çari hakimiyyətiku eğandedə.

Ce inǧilabi bəpeštə[sərost bykə | kodi sərost karde]

1918-inə sorədə Ursiyət İminə dınyo canqiku beşedə. 17-18 iyul 1918-inə sorədə çari xeyzoni həmmə kıştedə. 30 avqust 1918-inəı sorədə bə Lenini ğəsd bedə. 21 yanvar 1924-inə sorədə Lenin mardedə.