Bə mətni dəvarde

Əvəz Sadyxov

Сe Vikipediá
Əvəz Sadyxov

Əvəz Sadyxov (18 avgust 1942, Byləband di, Liki rəjon, Azərbojčoni SŠR — 9 nojabr 1999 sor, Boku, Azərbojčon) — tolyšə zyvonšynos, tolyššynos, miəllim. Filologijə elmon doktor, professor. Ce «Tolyši sədo» ružnomə iminə redaktor[1][2].

Sadyxov Əvəz Širi zoə bə dynjo omə 18 avgust 1942 sorədə, Byləband dijədə, Leriki rəjoni. Iminə təhsilyš sə 8-sinifinə Byləbandi məktəbədə, 1959 sorədə Lerikədə mijonə məktəbyš oryxni.

1962 sorədə bə Azərbojčoni kišvər universiteti filologijə fakultə dəše, ijən 1967 əvyš de əla ǧyjməton oryxniše ijən yštə Byləband dijədə miəllim təjin kardə be. 1968 sorədə ce azərbojčonə zyvoni ijən ədəbijoti miəllim ko kardejədə əv bə Nasimi nomədə zyvonəvonəti instituti aspiranturə ǧəbul bedə. 1972 sorədə ce filologijə elmon nomizədi səvijə səše ijən yštə ko de Nasimi nomədə zyvonəvonəti instituti əlošəjn kardejdə. 1980 sorədə filologijə elmon doktorəti dissertasijə nygo kardyše[1][2].

Ve jolə tohfə bə tolyššynosəti ijən bə tolyšə zyvoni grəmatikə umute dəǧandyše. Hələ yštə tələbə vaxtonədə əv iminə odəm be ki tolyšə zyvoni grəmatikə nyvyšte bino kardyše, ym grəmatikə ve vaxt bənə dastənyvyštəj mandəbe. Əj cap karde bedənybe kali kərə bə sijosəti gornə, hərdəm de malijə səbəbon[3]. Sadyxzodə kitob «Talış dilinin qrammatikası (morfoloqiya və sintaksis)» («Tolyšə zyvoni grəmatikə (morfologijə ijən sintaksis)») capiku beše Sankt-Peterburg šəhərədə tyrkə zyvonədə 2002 sorədə peš myəllifi marde. Sadyxzodə 60 gyləjsə ve elmə kitobi myəllife, ve kərə Moskvədə, Sankt-Peterburgədə, Užgorodədə ijən Alma-Atədə elmi konfransonədə ištirok kardəše[2]. Syvoj tolyši ijən tyrki, əv ərəbi ijən farsi zyvonon zynejdəbe.

1992 soriku tosə oktjəbr 1993 sor ce «Tolyši sədo» ružnomə iminə redaktor ko kardəbe. Pešo əcəj dumo redaktor Fəxrəddin Aboszodə b[4]e.

9 nojəbr 1999 sorədə Sadyzodə marde. Tosə yštə žimoni oxoj əv ce Nasimi nomədə zyvonəvonəti instituti azərbojčonə zyvoni tarixi šobə navəžənə elmijə əməkdoš be.

2019 sorədə Tolyšə millijə akademijə bə məjdon bekardyše kitob — ədəbijə tolyšə zyvoni grəmatikə barədə «Tolyšə zyvon: fonetikə, morfologijə, sintaksis» ce Fəxrəddin Əbosxodə ijən Əvəz Sadyxovi tolyšə zyvonədə, končo ce grəmatikə həmmə əsosə ǧysmon təsvir kardə bin. Ədəbijə zyvoni əsosədə myəllifon kobəsonə ləhcə pegətəšone, kom pevylo byə ce Azərbojčonə Respublikə tolyšəzyvonə rəjononədə, ijən kali Ironi tolyšon žijə vyronədə.

Ən dyždə tolyšə syxangyrdon myəllif Fəxrəddin Əboszodə yštə tədǧyǧotədə ce Əvəz Sadyxovi əsəri nyǧyl ijən ozavzin kardyše. Ce kitobi elmijə redaktor – tolyšə šair ijən publisist Čamal Lələzoə (Əǧəjev)[5][6].

 • Talış dilinin grammatikası (morfologiyə və sintaksis). — Sankt-Peterburg, 2002. — 80 s.
 • Tolyšə zyvon: fonetikə, morfologijə, sintaksis / Fərmoni Fəxrəddin Əboszodə, Širi Əvəz Sadyxzodə. — Minsk: Medisont, 2019. — 233 s.
 • Talış dilində ismi birləşmələr. — Tolyši Sədo ce 20.03.1992 soriku. — s. 6
 • Razmışleniя o literaturnom talışskom яzıke. — Tolyši Sədo
 • Talış dilinin fonetikası və alifbası haqqındə bəzi mulahizələr (Nekotorıe diskussii o fonetike i alfavite talışskoqo яzıka). — Tolyši Sədo
 • Talış dilində dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanməsını өzfəaliyyətin umudinə qoymaq olmaz (Nelьzя nedooцenivatь razvitie uçebnikov i uçebnikov talışskoqo яzıka). — Tolyši Sədo

Hilal Məmmədov ce Əvəz Sadyxovi barədə

 1. 1.0 1.1 F. Əboszodə, Ə. Sadyxzodə. Tolyšə zyvon: fonetikə, morfologijə, sintaksis. — Minsk: Medisont, 2019. — 233 s.
 2. 2.0 2.1 2.2 Xalid Məhmud. Har žimoniku gyləj sətyr = Hər ömürdən sətirlər. — UniPrint, 2019. — S. 170-171. — 472 s.
 3. Talış dilini beynində daşıyan professor – Əvəz Sadıxov/
 4. Jiznь i smertь Faxraddina Aboszoda
 5. «Talışskiй яzık» Faxraddina Aboszoda vışel v svet
 6. Opublikovana qrammatika talışskoqo яzıka