Bə mətni dəvarde

Gənz

Сe Vikipediá
Sipijə dumi gənz

Gənz (lat. Cervidae) — gitnangyron fəsil aide. 40 gylə tispir heste. Avrasijə, Kobəsonə Amerikə, Nyso Amerikədə vejin. Avstralijə de Okeanijə ijən Nujə Zellandijə odəmon tərəfədə vardə byə. Azərbojčoni folklorədə ən ve nomi gətə həjvone. Gənz bylyndə lyngi, kyrtə dumi, recinə caši malik byə həjvone. Əcəj gušon dyroz ijən hərəkətine. Adətən gəlon šəkilədə nəvedən. Harde aləf, do ijən čo bežənone. Kali tispiron hətto gədə həjvonon hardən. Gənz sorədə dy kərə yštə mu əvəz kardə. Dy semoni əloǧədor yštə šoxonən əvəz kardən. Adətən čyvonə gənzi šoxon əvəz kardən.