Bə mətni dəvarde

Kobəsonə Amerikə

Сe Vikipediá
Şimali Amerikə
continent, subcontinent
Part ofAmerikə Sərost kardej
Short name北米, 북미 Sərost kardej
Named afterAmerigo Vespucci, Turtle Island, north Sərost kardej
Named byMatthias Ringmann, Iroquois mythology, Martin Waldseemüller Sərost kardej
Keşvəronno value Sərost kardej
Located in/on physical featureNorthern Hemisphere Sərost kardej
Coordinate location47°0′0″N 105°0′0″W Sərost kardej
Coordinates of easternmost point47°31′25″N 52°37′10″W Sərost kardej
Coordinates of northernmost point83°6′41″N 69°57′30″W Sərost kardej
Coordinates of southernmost point7°12′42″N 80°53′8″W Sərost kardej
Coordinates of westernmost point52°55′16″N 172°26′13″E Sərost kardej
Highest pointDenali Sərost kardej
Shares border withNıso Amerikə, Evrasiya Sərost kardej
Geography of topicgeography of North America Sərost kardej
History of topichistory of North America Sərost kardej
Economy of topiceconomy of North America Sərost kardej
Demographics of topicdemographics of North America Sərost kardej
NCI Thesaurus IDC26275 Sərost kardej
Category for mapsCategory:Maps of North America Sərost kardej
Map

Kobəsonə Amerikə — materiki xərem iminə kərə guman bedə ki, vikinqon omən. Vikinqon əsosən Qrelandiyə inən bateriki xəremə tıkonədə buən.Ivonən insoni jimon karde çok nıbe qorə əloğon peşe bıriə buən.Əvon qumon ki, dı moy qəte inən jivoəti məşğul buən.Peşe iyo 1496-nə sorədə Con Kabot omə.Qumon ki, Kabot Labrador niməsəkuədə inən Nüəfandlend səkuədə buə.Əv ıştə ğeydonədə nıvışdə ki, mı i vırədə ıştə vırədə qardədə 7 qılə nevədə do kəşf kardedəm.Imən isbot kardə ki, Kbot xəremədə umjənə vişədə buə.Çimiku co əyo Berinq, Atabaskə, Yukon inən co kəson buən.

Relyefış əsasən həmoə kəfşənədə iborəte.Əmmo həşinıştə tərəfədə Kordiliyer bandon heste.Həmən Bruks silsilən ğeyd karde bəznemon.Həmoə kəfşənədə bəzi vıronədə hyvujə bılındətion inən eşə vıron muşohidə karde bəbe.Çı relyefi mənşə əsosən biədə bəməl omə mənşəye.


Dimə ovonoş İyo 4-nə devrədə bəməl omə xəyli dəryaçə vinde bəbe.Çəvondə Dıjdə Hırsə, Hambələ, Miçiqani, Ontario, Huron, Atabaskə, Eri, Penə Dəryacə misol kəşe bəbe.Ruonədə atabaskə, mankenzi , yukon inən co qəlon misol kəşe bəbe ki, zımostonədə dəbidə.

Təbii zonon

İyo bino buə təbii zonon artik səhron, tundra inən mulayimi bəyəndıqıniə vişon, tayqa, darzənə livə vişon hestin.

Heyvonon

Əsosən 4-nə devrədə nəslış mandə muşqə kəlon, sipiə hırs, qutb bəyğoş, qutb luz, qrizli hırsi i.c qılon

Xəlğon

Əsosən iyo eskimoson inən hindion vırəşon qətə

Buməkurə məholon
Amerikə KobəsonəKaribLatynəMijonəNysoə
Avropə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəžipeməNyso
Asijə KobəsonəNaviMijonəHəšinyštəNysoNyso-HəšipeməNezə HəšipeməMijonə HəšipeməDijəro Həšipemə
Afrikə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəšipeməNysoNezə Həšipemə
Okeanijə AvstralijəNujə ZeləndijəMelanezijəMikronezijaPolinezijə
Gutbi kəfšənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHindiKobəsonə BijəjnəAšišə