Himalaj

Сe Vikipediá

Himalaj (sanskr. हिमालयः, IAST: himālayaḥ «voə lonə», hindi हिमालय, nepal. हिमालय, tibet. ཧི་མ་ལ་ཡ) — Zəmini ən barzə bandy-ku. Himalaj ce Tibeti səpejnə bandon (kobistonədə) ijən Hind-Gangi hajmi mijono (nysoədə) vyrəbəvyrə bejdə.

Himalaj ce Hindistoni, Nepali, Cini Tibet muxtarə rəjoni, Pakistani, Butani ijən Mjanmə kišvəronədə vyrəbəvyrə bejdə.

Himalaj bandy-ku ce Mijonə ijən Nysoə Asijə mijonoje, dyrozi 2900 km-e ijən hovuži 350 km. Səth təxminən 650 həzo km². Šonə mijonə bylyndi 6 km, ən barzə 8 884 m — Čomolungma (Everest) ku. Ijo da gylə həšthəzojnə bandon hestin.

Əholi vejni de kaštori məšǧule, hažygo həvosət dojdə perosne kali gandymon, buməsef, ijən kali həvzəvoton.

Etimologijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Sanskritə nom «Himalajə» ce ǧədimə hind-avropə rišonku omə *gheim- (zymyston) ijən *(s)lei- (dəcyke).

Čoǧrafijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Bandi tykon ce dyjo səpe 8 km bylyndi Jolə Himalaj hisob bejdə, ən nyzymə dəvarə roon 4 km bylyndisə mandən. Jolə Himalajədə vej bijə kardə byə vyron hestin səth 33 həzo km² ve. Həšipemə toniku Brahməputrə dəje, həšinyštə toniku - Hind ru.

Gədə Himalaj tykon bə 2,4 km rəsedən, həšinyštə toniku - 4 km ce dyjo səpe.

Himalajədə yštə əvvəli bino kardejdən ce Nysoə Asijə əsosə rujon - Hind, Gang, Brahməputrə.

Himalaj — bejnəlxəlǧə alpinizmi vyrəje (vejni Nepalədə).

Himalaj bandy-ku