Bə mətni dəvarde

Hugo Caves

Сe Vikipediá
Hugo Caves

Hugo Caves (Hugo Rafael Chavez Frías; 28 ijul 1954 — 5 mart 2013) — cy Venesuela 74-minə prezidente. Venesueladə bə dynjo omə. 2 fevral 1999-5 mart 2013-ədə cy Venesuela prezident byə. 4 fevral 1992-minə sorədə inǧilabyš kardəše. Ym inǧilabədə hukumət əj bardəše. Peš inǧilabi əj gətəšone. 1994-minə soronədə əj zindoniku vaduašone. 1998-minə sorədə əj cy Venesuela prezident vyžnijəšone. 2002-minə sorədə muxalifəti tərəfi gətəkəson əj cy prezidentəku ǧande pijəšone bəcəj goroš bə Cavesi vəjnə inǧilab kardəšone. Ym səfə Caves bardəše. Bə Amerikə Ibyə Štaton, həšinyštə davləton vəjnə byə. De Muəmmar Kəddafi, Səddam Husejni, Fidel Kastro nez byə. Venesuela igtisadi inkišafy goroš ve konyš kardəše. Venesueladə ve islahtonyš bardə. Ym islahatondə becizon xəjršon vində. 5 mart 2013-ədə noxəšiku mardə.