Bə mətni dəvarde

Internet

Сe Vikipediá

Internet — 1957-inə sorədə Səvet Ibemoni bə kosmos roket vyǧandə bəpeštə, Amerikə Ibyə Štaton texnikədə yštən konyš tikəjən ve kardyše. 29 oktyabr 1969-inə sorədə ce Amerikə Ibyə Štaton Los-Ančeles šəhəri universiteton mijonədə bəjəndy informasijə vyǧandyšone. Bə vaxti internet bə telefoni dəvasə be. 1971-inə sorədə elektroninə pošti ofajəšone. 1973-inə sorədə peš Amerikə Ibyə Štaton Dyždə Britanijə de Norveci bə ym šəbəkə umžən be. 1995-inə soriku de interneti provajderon məšǧul bin.