Bə mətni dəvarde

Tati zyvon

Сe Vikipediá
Kaspi dyjo kənoədə ironə zyvonon

Tati zyvonHind-Avropə zyvonon xyjzoni ironə zyvonon grupi aid byə zyvon. Bə kobəsonə-həšinyštə ironə zyvonon aide ijən ve əloǧəš heste de tolyšə zyvoni. Ym dialekton cy azəri zyvoni nətičonin, cy midijə zyvoni nəvonin.

Vyrəbəvyrə bejdə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ysət tati zyvonədə Ironi kobəsonə-həšinyštədə gəp žəjdən, Ironi Azərbojčoni kali vyronədə (Hərzəndədə, Xəlxəli ijən Ərdəbili gyrdo-kəno), Zənčənədə, Ramnadədə ijən Kəzvini tono[1].

Tati zyvoni pevylo byə vyron

Bə gəp žəkəson votejdən tat, əmma hərdəm yštəni bənə tolyši edaštejdən, nymunə Kəringanədə.

Tati ijən tolyšə zyvon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tati ijən tolyši — ve nezin bə ijəndy. Maǧyl tolyši ijən tati — dy gylə zyvone, komon bə ijəny təsir kardəšone. Žəgo nezin ki bə cəj gornə cəvon mijono marz noj hərdəm ve cətine. Žəgo bedə ki tati zyvoni tolyšə zəminon mijono pəjdo karde bejdə ijən tolyšə ləhcon cy tati zəminon dylədə pəjdo bejdən[2].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Яzıki mira: İranskie яzıki. Severo-zapadnıe iranskie яzıki / Rastorqueva V.S.. — Moskva: İndrik, 1999. — S. 106—112. — 302 s.
  2. Tāleshi Indications in Tāti Districts of Khalkhāl, Jahandust Sabzalipoor