Bə mətni dəvarde

Tolyš-Myǧonə Muxtarə Respublikə

Сe Vikipediá

Tolyš-Myǧonə Muxtarə Respublikə hežo Tolyšistonən votedən[1] — muxtarə respublikə ce Azərbojčonə Respublikə dylədə, kom 1993 sorədə ijunə mangədə ce haft gylə[2][3][4] rəjoni dylədə elon kardə byəbe (Ostoro, Lankon, Vərgədiz, Masalu, Čəliləbad, Biləsyvo rəjonon). Idorə bejdəbe de 704-minə numrə brigadə, ce brigadə štab Lankonədə be. 1993 sori avgustə mangədə vylo be. Ce 2018 sori ijuli 15-ku čyvonə aktiviston dastə ičo de Ələkrəm Hummətovi ce Tolyš-Myǧonə Muxtarə Respublikə hukməti soxtyšone myhočirətədə[5].

Navtaryxi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. UNPO - Talysh / https://unpo.org/members/17338
  2. Mixail Jiroxov. Meç i oqonь Karabaxa. Xronika neznamenitoй voйnı. 1988-1994. — Moskva: Цentrpoliqraf, 2012. — P. 24. — 304 p. — ISBN 978-5-227-03227-0.
  3. Straniцı noveйşeй istorii Talışeй. TALIŞSKAЯ MUQANSKAЯ RESPUBLİKA: NAÇALO İ KONEЦ. SERQEЙ İvanov İstoçnik: "Nezavisimaя Qazeta". Avqust, 1994.
  4. Political Organization in Central Asia and Azerbaijan: Sources and Documents / Vladimir Babak, Demian Vaisman, Aryeh Wasserman. — London: Routledge, 2004. — S. 74—75. — 448 s. — ISBN 0-7146-4838-8.
  5. Regering in ballingschap ondersteunt strijd in Azerbeidzjan. // Vluchtelingen Dag krant. — Niderland, 20.06.2019. — S. 4.