Bə mətni dəvarde

Lik

Сe Vikipediá

Lik — ce Azərbojčoni bandi rəjononədə gyləje. Ce Liki ərozi 1083,6 km², əholiš 75 həzosə veje. Ce Liki tərkibədə 4 gylə məhol heste. Orand, Piron, Değ, Zuvand. Ym 4 məholon həmmədə tolyšon žijedən. Ce Liki həšinıštejdə Ironi marzyš heste. Ce Liki həšipemədə Lankon, kobəsonə-həšipemədə Masal, kobəsonədə Vargədiz, nysojədə Ostoroj. Ce Liki əhali 95%-i tolyše. Lik tolyšə bandonədə bəštə məskən gətəše. Lik ce Tolyšə Xanəti tərkibədə byə. Lik ce tolyšon vilajəti dylədəj. Likədə 161 gylə di heste. Likədə ve həjvonon žimon kardedən. Navko vargən byə. Ysət əcəj rišə byrnijə byə. Likədə dynjoədə nybyə doon bedən. Məsələn amburədo. Lik dyšdə ve dyroz žimon kardə odəmon məšhure. Əcəvon Likədə muzejšonən heste. Likədə bənə Lankoni vejən voš vojdə ni. Voši i sornə ašmard 300-800-mm-e.