Novruzəli Məmmədov

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Novruzəli Məmmədov (1942-2009) — sovet filoloqe. "Tološə sədo" qəzeti nıvıštašbe. Millətıš tolıšə. Çe Ostoro Arçion diyku 1942-inə sorədə Arçion diyədə bə dınyo omə. Novruzəli Məmmədov ve kitobon nıvıštašbe. Əv illəqılə Azərbaycanədə tološəved bəbe. Novruzəli Məmmədov radikal bəni. Əv tolıši urusi sıxanqard nıvıštəšbe. Bəçəy qoroš bəy šər ğandšone əy qətšone. 2007-2009 əv türmədə bıə. 2009-inə sorədə Novruzəli Məmmədov Türmə noxəšxanadə marde. Əçəy hiç qıno bəš ni. Əçəy dı qılə zoəšən kıštıšone. Çe İroni agent be bəçəy qi nošone. Əslədə əv agent nıbe. Əy tolıši-urusi sıxanqard nıvıšte qoroš qətšone. Əv ıštə məhkəmədə votše ki, çımı i qılə qıno çımı tolıš beye. Əçəy kəxıvand Məryəm xanım Niderlandədə jiyedə.21 fevrál 2019-inə sorədə Ávropə İbemon İnson Həxon İdarə Azərbaycani 24 həzo yevro cərimə kardıše. Ə 24 həzo bə Novruzəli müəllimi jene doy lozime. Çe Ávropə İbemoni ım ğərar Novruzəli Məmmədovi qınokar nıbe sübute.