Bə mətni dəvarde

Ostoro (Iron)

Сe Vikipediá
Ostoro (Iron)

Ostoro (Iron) — cy Ironi ən kobəsonə šəhəronədə gyləje. Ostoro syxani Tolyšijədə 2 gylə mənoš heste. Iminə məno astovəj, dyminə məno hostonə roj. Ostoro əholi 86 həzo nezij. Ostoro həšipemədə Kaspi dyjoj. Ce Ostoro həšinyštejədə Tolyšə bandonin. Ostoro əholi həmmə 100% tolyšonin. Cy Tolyšə Xanəti tərkibədə byə. Ostoro tolyšon vilajəti dylədəj. Ostoro kobəsonədə de Azərbojčoni marzyš heste. Ostoro ve voš voə vyrəj. Iǧlimyš subtropike. Ce Ostoro zymyston ve sard, tovoston ve gam bedə ni. Bə Mijonə dyjo iǧlimi neze. Ce Ostoro i poə ce Azərbočoni tərkibədəj. Har 2 gylə Ostoro əholi tolyšonin.