Angy

Сe Vikipediá
Angy

Angy (lat. Vitis) — bənəanqıon fəsilə aid bejənə tispir. Ve məfətin və molyətinə bejənəye. Əve dınyo kali keşvaron ta ğədimədə ın bejənə kaştedən. Anqıku hozo beə kişmiş, boə ve məfətine. Anqı livəən ve xəyrine. Anqı əsos kaşte 6000 - 8000 sor bə nav Nezə Həşipemədə bino beə. IX əsr bə nav Şiraz şəhrədə məlume ki, Nezə Həşipemə qırd çokə anqı tispir kaştə beə. Əve təklif beə ki, sıə şərab Sira Farsi şəhr beə Şiraz şəhri şərəfi noə bıbu. Anqı kaşte fərhənq peşo co ərazonədə, Avropədə, Xəremə Afrikədə iyan Xəremə Amerikədə oteə be.

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]