Bə mətni dəvarde

Numunə:Zyndəjon?

Сe Vikipediá
 • "Titanik"i film "Titanik"i yštənisən boho bə sə oməj.
 • 1935 sorədə Lankonədə Tolyšə teətr yštə ko bino kardyše.
 • Dynjoədə ən ǧədimə universiteti əsos 989-nə sorədə noə Misiri əl-Əzhər universitete.
 • 1893-nə sordə Urusijətdə caj kašte bino noj byə.
 • 1976 sorədə Lija Aleksandrovna Pirejko iminə tolyšə-urusə luǧət cap kardyše.
 • Atakama dašti kali vyronədə 400 sorisə bəbe vote ki, voš vojdəni.
 • Ženon takardə kəpot 1400 sor cymi bə nav bə əməl omə.
 • Širəli Muslimovi vəjə de «ləgguti» dəvardə
 • Šymə yštənpərədə pərejədə šymə mu 2 kərə rə dyroz bedən.
 • Bə “Coca-Cola” rang umžən nykən əv havz bəbe.
 • Ǧədim Romədə šišədə hozy kardə ǧabon tely inən nyǧəku boho bedəbin.