Numunə:Zyndəjon?

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
 • "Titanik"i film "Titanik"i yštənisən boho bə sə oməj.
 • Dynjoədə ən ǧədimə universiteti əsos 989-nə sorədə noə Misiri əl-Əzhər universitete.
 • 1893-nə sordə Rusijədə caj kašte bino noj byə.
 • Atakama dašti kali vyronədə 400 sorisə bəbe vote ki, voš vojdəni.
 • Ženon takardə kəpot 1400 sor cymi bənav bə əməl omə.
 • Šymə yštənpərədə pərejədə šymə mu 2 kərə rə dyroz bedə.
 • Bə “Coca-Cola” rang umžən nykən əv havz bəbe.
 • Be dandonə muš i gylə čujə həjvone čuje.
 • "Avšumə əntər"-i gyrd dyždə gylə bolo 12 sm, goniš 170 ǧr bejdə.
 • Ejnštejn nyvyšte və handesə ve, fik kardəbe.
 • Ǧədim Romədə šišədə hozy kardə ǧabon tely inən nyǧəku boho bedəbin.