Bə mətni dəvarde

Səsənijon Imperijə

Сe Vikipediá
Səsənion Imperijə
Səsəni sulalə šəčərə

Səsənion Imperijə (ing - Sassanid Empire) — 226-nə soriku tosə 651-nə sori esətnə Iron, Irag, Əfǧanistan, Pakistan, Turkmənistan ijən Azərbojčoni ərazion əhotə kardəš be. Iron — mənšəli Səsənion sulalə təməli 226-nə sorədə I Ərdəšir Parson oxominə šah beə 4-ərdəvani ǧalib ome bəpešt noəše. Oxominə Səsənion šahəšoh III jəzdəgyrd beə. Dy Ərəb xilafəti 14- sor čangi bəpešt dəboxtə beə (632–651). Ən ve inkišof Xosrov I Ənuširəvani devrədə beə. Ən ve (javli kamə muddətədə) sərhədon jol karde III Hormizi zoə ijən Xosrov I Ənuširəvani nəvə beə Xosrov II Pərvizi vaxtədə beə. Əj yšdə zəminon əlavə kardašbe: esətnə Iron, Irag, Azərbojčon, Erməniston, Əfǧanistan, ysətnə Turkijə həšipemə tərəf, ysətnə Hindyston kali zəminon, Surijə, Pakistan. Səsəni devlət gafazi kali ərazion, Mijonə Asijə, Ərəbi jarmada, Misir, esətnə Iordanitə zəminon, Israil ijən Fələstin gətym karde bəpešt yšdə ərazion Əhəməni Imperijə vaxtədə beə sərhədi rəsəbe. VII əsri mijononədə Səsənion imperijə Ərəbi xəlifə tərəfədə məhv be.