Bə mətni dəvarde

Ərəbon əvəsor

Сe Vikipediá

Ərəbon Əvəsor (4 yanvar 2011) — dynjo tarixədə byə ən jolə inǧylob silsilonədə gyləje. Mijonə Həšipemə kišvərron tarixədə ve jolə təsiryš byə. Ərəb davlətonədə diktatura hesbe. Ərəbon ym diktatoronku tarsedəbin.

4 janvar 2011-inə sorədə cy Tunisi Sidi Buzid šəhərədə vyjorədə tičarət kardəkəs 27 sinninə Muhəmməd Buəziz nom byə odəm marde. Əj čərimə kardəšonbe be ičozə ticarət karde goroš. 17 dekabr 2010-inə sorədə əv yštənyš sütše. 4 janvar 2010-inə sorədə əv marde. Tunisədə čəmat bə hukuməti vəjnə kucon beše. Tunisədə inǧylob be. 14 janvar 2011-inə sorədə cy Tunisi prezident Zejnalabidin Ben ƏliSəudi Ərəbistan vite. Peš Tunisi ym inǧylob čo ərəb davlətonən dəvarde. 11 fevrál 2011-inə sorədə cy Misiri prezident Husnu Mubarək prezidentətiku istefa doše. 20 oktjabr 2011-inə sorədə inǧylobvonon cy Livija prezident Muəmmar Kəddafi kıštšone. Cy Jəməni prezident Əli Abdullah Saleh 27 fevrál 2012-inə sorədə yštə vəzifəku beše. Cy Ərəbon əvəsor hələ orəxə ni dəvom kardedə. Ym inǧylobonədə ve odəmon mardin, ve odəmon yštə vətəniku vitin. inǧylob nybə ərəb davləton rəhbəron hakimijjəti gin karde tarsiku ve islahaton kardyšone.