Amerikə

Сe Vikipediá
Amerikə gitə

AmerikəXristofor Kolumb 1492-nə sorədə Amerikə gitəš kəšf kardəše. Kolumbi əsos məǧsədyš bə Hindystani de dyjo ro pajdo karde be. Kolumb Amerikə ətrof co kərə səjohətyš kardə. Lakin, əv umri dyrozi ym vyrə Hindystan be zənnyš kardə ijən cəj iminə kərə kəšf kardə ləpəkon ysən “Vest Ind” Kobəsoni Hindystan votedən. De Kolumbi i vyrədə səjohətyš kardə xəritəšynos Amerigo Vespucci yn zəminon tožə gylə gitə be votəše. Yn səbəbədən tožə kəşf, Amerigo Vespucci šərəf Amerikə nomyšon noə.

Buməkurə məholon
Amerikə KobəsonəKaribLatynəMijonəNysoə
Avropə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəžipeməNyso
Asijə KobəsonəNaviMijonəHəšinyštəNysoNyso-HəšipeməNezə HəšipeməMijonə HəšipeməDijəro Həšipemə
Afrikə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəšipeməNysoNezə Həšipemə
Okeanijə AvstralijəNujə ZeləndijəMelanezijəMikronezijaPolinezijə
Gutbi kəfšənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHindiKobəsonə BijəjnəAšišə