Bə mətni dəvarde

Kobəsonə Afrikə

Сe Vikipediá
Şimali (Xaremə) Afrika

Xəremə Afrika kəfşənış əsasən həmoə vırəye.Əmma kaliən bıbu bandikujən heste.Çəy xərem-kobəson tərəfədə Atlas bandon inən dılə kəfşənədəş Tibesti,Axakkər yaylon Darfur plato heste.İvoədə bə nəzə bıstənomon monoton qıle kəfşəne.

İğlımış əsaosən qam kontinentale.Atlas bandon beşe bəpeşdə votə bəbe çəy kəfşəni veyni Dıjdə Səhara(Saxara) qətedə.Kali ruon vadidədə inən vahonədə kavuə əfşənış heste.

Bə faydəninə kandeyomn mandədə əsosən iyo nat, ğaz, fosforiton inən cəy nıso tərəfədə bəzi maqmatikə kandeyon hestin.

İyo əsosən bino buə devləton Misir, Liviya, Əlcazair, Tunis, Mavritaniyə,Çad inən co qılonin.

Buməkurə məholon
Amerikə KobəsonəKaribLatynəMijonəNysoə
Avropə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəžipeməNyso
Asijə KobəsonəNaviMijonəHəšinyštəNysoNyso-HəšipeməNezə HəšipeməMijonə HəšipeməDijəro Həšipemə
Afrikə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəšipeməNysoNezə Həšipemə
Okeanijə AvstralijəNujə ZeləndijəMelanezijəMikronezijaPolinezijə
Gutbi kəfšənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHindiKobəsonə BijəjnəAšišə