Bə mətni dəvarde

Kobəsonə Avropə

Сe Vikipediá
Kobəsonə Avropə de kavuə rangi nyšon kardə byə

Kobəsonə Avropə — hežo syftəku bə čoǧrəfijə elmi vote bəbe məlum be. Cəj kobəsonə ləpəkon tədǧyǧ əsosən dy R.Piri əloǧədəre.

Reljef əsasən həmoə kəfšənədə iborət bybuən ičo bə bandonən rast ome bəbe. Xysusən Skandinavijə bandon gejd karde bəbe. Dyjo kəno ve dəše-bešeje. Ymən de 4-nə devri buəti əloǧodər beku ijən cəj fəalijjəti rizon mušohidə karde bəbe. Ijo fiord tibədə ijən šyxer tipədə dijokəno kəfšənon vejin.

Geologi gurluši gorə ve ǧədime. Bəcəj gornə ijo kristallik bynovrə dimədəj. Magmatik inən metomorfik fajdədinə kandejon bə dim bešən.Əmmo emə fajdəli kandejonən kam nin.Məsələn torf inən syǧə zevylə fajdəinə kandejon ve mušohidə karde bəben.

Iǧlymyš əslində bəpe sard hesob buəbesə əma glfystyrym cərəjani dumo buə Kobəsonə Atlantik čərəjani tat be gorə covrəj iǧlymyš nam kardəše.

Buməkurə məholon
Amerikə KobəsonəKaribLatynəMijonəNysoə
Avropə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəžipeməNyso
Asijə KobəsonəNaviMijonəHəšinyštəNysoNyso-HəšipeməNezə HəšipeməMijonə HəšipeməDijəro Həšipemə
Afrikə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəšipeməNysoNezə Həšipemə
Okeanijə AvstralijəNujə ZeləndijəMelanezijəMikronezijaPolinezijə
Gutbi kəfšənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHindiKobəsonə BijəjnəAšišə