Bə mətni dəvarde

Okeanijə

Сe Vikipediá


Okeanijə

Qeoloji diəkardeonədə Avstraliyə dınyo ən ğədimə kontinente.Kaynəzoy era tektonik hərəkət materiki ən kam təsirış nişodoəşe.Əve ki, co materikonku co iyo bılındə bandə kəfşənon vote bəbe ki, nin.Ən bılındə lanşəft çı keşvəri xəşəxuniədə buə Kostyuşkə bande ki, çəy dıyo səviyyədə buə bılındəti 2200m-e.Materiki həvoə çəy vırə buə coğrafi qurşəğonku asliye.Əv bitov tropik inən subtropik qurşəğədə bino be qorə, bolə ruş inən dəryaçonış vote bəbe ni.Materiki xəşəxuni inən xərmış beşe bəpeşt vovoş voe mığdor ve kame.Hışkə səhra həvo səciyyəvi okorniyə Mionə rayonon “mardə zonə” hesob bedə.

Avstraliyə faunən ve kosibe.Hələ mezozoy era devrədə nıso-xəşəxuni Asiyədə cobuə bo materiki quşəninon xeyzon mənsub buə heyvonon xarakterin.Avropəvojon ome bənav iyo kenquri, hırs, mujnə bəhə, dələ, kostəbək, yexidna inən dinqo tipədə vəhşiə heyvonon hestıbin.İyo kəşinə pərəndondə :Avstraliyə qerbədə əksış buə sio ranqə ququş inən co ovə pərəndon , dəvəpərəndə rast omə bedə.

Buməkurə məholon
Amerikə KobəsonəKaribLatynəMijonəNysoə
Avropə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəžipeməNyso
Asijə KobəsonəNaviMijonəHəšinyštəNysoNyso-HəšipeməNezə HəšipeməMijonə HəšipeməDijəro Həšipemə
Afrikə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəšipeməNysoNezə Həšipemə
Okeanijə AvstralijəNujə ZeləndijəMelanezijəMikronezijaPolinezijə
Gutbi kəfšənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHindiKobəsonə BijəjnəAšišə