Karibi ləpəkon

Сe Vikipediá


Karibi ləpəkon — iminə kərə Xristofor kolumb omə 1492-nə sorədə. Roste votedən ki, ərəbon Kolumbisə bənav iyo buən əmma bəy qıle əsosinə subut nıbe qorə elm qəbul kardəni.Peşo Kolumbi ovrə əsosən ispon inən portuqalon tədğığoşon kardə.

Relfeyi bəməl oməyədə tektonik proseson rol veye.Im hiçən təsaduf ni ki, iyo inən tektonik proseson şedən həmən bəhərəkət buə vulkanon hestin.Region əsosən səkuonədə iborəte.Səkuon əsosən bə dı qrup co karde bəbe.Qədə Antilə səkuon inən Yolə Antilə səkuon.Çıvon dılədə Kubə, Haiti, Yamaykə, Puertoriko xususi bəçəş çidə.

İğlımış əsosən nəminə tıropikə iqlime.Bə musoni neze.Rə-rə iyo burulğaninə həvi şəraiti bedə ki, beyən əvon tarnado votedən.Tarnado iyo əsaosən əvəsor iyan pozədə muşahidə karde bəbe.

Pentono qeydon əsaos peqətımon kəfşən əsosən səkuonədə iborət beqorə iyo bə yolə ruon inən dəryaçon vote bəbe rast əvonimon.

Xəlğonoş əsosən ispon inən portuqal mənşədə bıbunən abrogenon hindion hesob bedən.Im region həmən zıvoni qorə bə Latın Amerikə regioni aid kardedən.

Buməkurə məholon
Amerikə KobəsonəKaribLatynəMijonəNysoə
Avropə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəžipeməNyso
Asijə KobəsonəNaviMijonəHəšinyštəNysoNyso-HəšipeməNezə HəšipeməMijonə HəšipeməDijəro Həšipemə
Afrikə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəšipeməNysoNezə Həšipemə
Okeanijə AvstralijəNujə ZeləndijəMelanezijəMikronezijaPolinezijə
Gutbi kəfšənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHindiKobəsonə BijəjnəAšišə