Portal:Texnikə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Texnika portal xəş oməşon

Numunə:TexnikaS

Numunə:Texnika

Haftə səçınyə nıvıştəy

NASA loqotip
NASA loqotip

NASA (ing. National Aeronautics and Space Administration, "Milli Aeronavtika və Kosmik İdarəbıkə") AİŞ-i mılki kosmik prqoramon bə jimon dəvordoniye qorə perosniə icra kardə devlət agentliyie.NASA,1958-nə sori fevralədə binobuə NASA agentliyi xələfe.2006-nə sori fevralə manqədə NASA qəbul kardə missiya “Kosmik tədqiqatonədə inən elmi kəşfonədə avanqard bey”e.NASA bə jimon ovoştoniə elmi tədqiqaton əsasən dı Zəmini Muşahidə Sistemi, Zəmin planeti tikiən çok muşahidə karde, heliofizikə inən astrofizikə elmon tikiən nığıliədə omute inən aftomatinə sistemon vasitə Həşi sistemi aid buə fəza cisimon kəşf kardə koy əhatə kardeye.NASA 18,800 kəs ko kardəkəsış heste.Agentliy dastə kardə xəbon rə-rə bə co keşvəron inən beynəlqxəlğ təşkilaton paybaxş kardə.

Tarixış 1957-nə oktyabri 4-ədə SSR iminə kərə bə kosmos suni peykış vadoe AİŞ-i ıştə tojə bino kardə kosmik proqrami qıvrəğ karde məcburış karde.AİŞ konqresi SSR ın addımi keşvəri milli təhlukəsizliyi tərəf kardə bənə təhdid qeymətış noe inən daspoçə bə hərəkət ovaşte xəbəş doe.7 manq dəvom kardə mızakiron nəticədə tojə kosmik agentlik binonoe həxədə bə rozilığ ome.In agentliyəti binonoe qorə xususi komissiyə NASA binoşon karde.NASA i vey dı elm odəmon, həmən nemes elm mutəxəssisi buə Verner fon Brauni mızakironoş barde.Dı komissiyə məsləhəti 1958-nə iyuli 29-də tojə kosmik agentlik NASA əsosışon noe. (bə dumo dəvard...)

Zındəyon?

Numunə:Portal texnikə zındəyon?

Vıjniə şəkil

Numunə:Portal texnikə vıjniə şəkil

Tojə məqalə okə

Numunə:Ğəlib