Bə mətni dəvarde

Portal:Həmmə portalon

Сe Vikipediá


Həmmə portalon


Tolyš

Numunə:TolyšS

Mədənijət

Mədənijət – ce insoni ijən čəmijjəti inkišafi myosirə səvijəje, insoni ofəjə kardə və nəsliku bə nəsl dəvardə maddi ijən mənəvi dəjəronin.
"Mədənijət" syxani latini zyvonədə tərčuməš "julture" – kašte, perosnije, cok kardeje. Ym syxanon navko mənoš – zəmini kašte, zəminədə ko karde be. Tədričən insonon fəalijjət dairə hovuž be və “mədənijjət” syxanən məna dəmande čo mənaonənən yštə dylədə ehtiva karde: maarifpərvərəti, səvod, tərbijə.
Məšhur urusə zyvonšunas Vladimir Dal yštə “İzahinə luğət”ədə nyvyštedə: “Mədənijət –kašte, cicisə səpe ko kardeje, ym əgli ijan əxlaği səvode”. Mədənijjət – ce sivilizasijaon ijən etnoson əsas čəhətonku gyləjnije. Cəmə planetədə ce mədənijjəton muxtəlifəti inson ibemonon ən jolə dəjəre; bymi kali vaxton integral mədənijjətən votedən. Inson de mədənijjəti vasitə yštəmustəgil fərd, ce čəmijjəti uzv be dərk kardedə.

Ədəbijot

Ədəbijot — ərəbi syxane. Ədəbijot - insonon, čəmjəti hisson, fikon, orzujon ijən piətion de obrazi əks kardə syxanə sənəte. Ədəbijot de dy ro bəməl omə, perəsə: Šifohi ijən de nyvyšte. Həm šifohi həmən nyvyštəjon bə se vyrə čo bejdən: Lirik, Epik, Dramatik. Ədəbijoti bəštə məxsusi ǧanunəujǧunətiš heste. Ym ǧanunəujǧunəti, prinsipon umutə elm ədəbijotšynosəti votejdən.

Fəlsəfə

Fəlsəfə - ğədimə yunanon zıvonədə filo-piye, sofiya-mudrikəti sıxanədə peqətə bə. Fəlsəfə 2 formədə bedə materialist, idealist. Materialist fəlsəfə Xıdo ğəbul kardəni, idealist fəlsəfə həmmə ofayə kardəkəs Xıdoy votedə. Materialist fəlsəfə Darvinizmi, təkamül nəzəriyyə əsas peqətedə.

Taryx

Numunə:TarıxS

Čoǧrafijə

Numunə:CoğrafiyaS

Čəmjət

Čəmjət. Ce ərəbon syxani ce čəm syxaniku ofajə byə. Čəmjət har vyrə hisob karde bəbe. Čəmjət ce insonon i vyrədə gyrdə byə vyrəje. Ce čəmjəti kəšon, məktəbi, Xyjzon hisob karde bəbe. Čəmjətədə yštəni barde ǧanunon Etiket votejdən.

Šəxsijəton

Numunə:ŠəxsijətonS

Memarəti

Memarəti — ce odəmon binomoniku žygo ce žimoni kycbəkyc həmmə vyrədə de ružygari nyrəsəjon olyǧne koj ǧale.

Hələ ǧədimə Roma memar həmən ce memarəti bino ənəjondə gyləjni, Viruvi žygo votedəbe: “Memarəti ce se gylə suni səpeje. 1.Durum varde. 2.Ovand (xəjr) 3.Recinəti”

Texnikə

Texnikə (çe yunanon zıvonədə karde zıne məhnə doydə). Elmi kəşfonku istifadə karde dəy jimoni rohət karde ro aləton istehsal kardeye. Isət texnika çe jimoni har sferadə istifadə karde bedə. Isətnə zəmonədə ən ve komputer texnikon, mikro elektronikonku ve istifadə kardə bedə. Çe texnika inkişaf çe elmi tərəqqiku mıtiye.

Biologijə

Numunə:BioloqiyəS

Tibb

Tibb — ce insoni noxəšijon səbəbi umutə elme. Tibb noxəšijon səbəbi umeteku zijodə həmən ce noxəšijon təjin karde, əcəjku yštəni coko noǧo doj bəbe əvonijən umutejdə. Tibb həmən noxəšon cok karde roon umutə elme. Ce tibbi tarix ve ǧədime. Inson bə dynjo omə ružiku de noxəšijon čang kardəše. Cəməku bə xəlǧi təbabəti tyrkəcorə votejdən.

Vərzyš

Numunə:VərzışS

Zyvonon

Numunə:ZıvononS

Elm

Həmmə elmon iyo aidin