Bə mətni dəvarde

Portal:Čəmjət

Сe Vikipediá

Čəmjət portal xəš oməjon

Čəmjət. Ce ərəbon syxani ce čəm syxaniku ofajə byə. Čəmjət har vyrə hisob karde bəbe. Čəmjət ce insonon i vyrədə gyrdə byə vyrəje. Ce čəmjəti kəšon, məktəbi, Xyjzon hisob karde bəbe. Čəmjətədə yštəni barde ǧanunon Etiket votejdən.

Čəmjəti məzmun

Numunə:Cəmyət