Bə mətni dəvarde

Portal:Šəxsijəton

Сe Vikipediá

Šəxsijəton portal xəš oməjon

Numunə:ŞəxsiyətonS

Šəxsijəton

Numunə:Şəxsiyəton

Həftə vyžnijə nyvyštəj

Ernesto Çe Qevara (1960)
Ernesto Çe Qevara (1960)

Ernesto Ce Gevara
Movardəružyš — 14 ijun 1928-nə sori.
Movardəvyrəš — Argentina.
Mardəružyš — oktjabr 1967-nə sori 39 sinədə.
Mardə vyrəš La Higuera, Bolivijə.

Ernesto Ce Gevara (isp. Ernesto Che Guevara; 14 ijun 1928 – 9 oktjabr 1967) — argentinavyže masrksist-inglabəkə sijsətəvon. De Fidel Kastro bə i čo Kuba və ijan bejnəlxəlğ inglabi lyvemoni sərdarondə byə. Nomədəš bə “Ce “poə ce Kuba partizanon zyvono bəj doə bə. Ym syxan ce argentinavyžon gəvədə bənəj nezə dusti bə sə dəše bedə.

Ernesto Gevara İspanijə ijan İrlandija bynəku bə xyjzoni 5 gylə əğylonədə həməjsə joltəje. Əv ce Argentina Rosario nomədə šəhərədə moəmo bə. Cəj movardəruži barədə jnyvyštəbə uspurnomədə movardəružyš 14 maje. Ce Gevara ənkə Patrik Linc 1715-nə sori ce İrlandija Gaulej nomədə vyrədə ce moəmo bə. Əv ce İrlandijaku bešə bə İspanijə Bilbao nomədə šəhər, cəjoən bə i sə bə Argentina poš noəše. Ce Gevara ənkə Fransisko Linc 1817-nə, nənəš Ana Linc 1868-nə sori moəku byən. Gaulej Ana Linci zoə ijan ce Ce pyə Emesto Gevara Linc 1900-nə sori ce moəku byən. Gevara Linc 1927-nə sori de Selia de la Serna Ljosa kəxyvand bedən. Cəvədə se zoə, dyglə kinəš bedəše.

Gevara əğylətičo by cəpliə xyjzonədə deštə tikəjən cəpəfaməti səcynjə bedəbe. Diəməkə ki əv tangənəfəs bej astmə noxəšiš hestyše vitemonədə ve cokə vərzyškorbe. Bəcəj žygo xosijəti diə məkə,əv cy regbi hənəki xaxanədə əbi. Bənəj ələvuši hənək əkəj.Hežo by kojro əj de “Fuser” (zijodə haryn hənək karde cəmyš hestbeše Əəve bəj “El Furibundo” syxan bə.Əcəj moə fəmilijə “Sema”-ku pesoxtəšonbe) nomədə ləğəbi zyndəbin. (bə məǧolə dəvard...)

Zyndəjon?

Numunə:Portal şəxsiyəton zındəyon?

Vyžnijə šikil

Numunə:Portal şəxsiyəton vıjniə şəkil

Tožə məǧolə okə

Tožə məǧolə nyvyštejro iminə nubədə bəpe məǧolə nomi byvyžnəjon. Pešo, həminə nomi "kodi dumo əlovə bykardən", "Tožə məǧolə okə" dygmə egətən. Əgəm həminə myžorədə čo gylə məǧolə heste, šyməni bə həminə məǧolə bəvyǧande. Deštə zynəjon ə məǧolən gənčin karde bəzynejon. Dastpocə bykən ki, məǧolə elmi-bədii uslubədə hozy bykən. Məǧolə cənədə əhotənin bybu, ənədə Tolyšə Vikipedija zəngin bəbe. Ovandəti orzu kardəmon!


Vyžnijə məǧolə

Leonardo da Vinçi (avtoportret)
Leonardo da Vinçi (avtoportret)

Leonardo di ser Pjero da Vinci (it. Leonardo di ser Pjero da Vinci; 15 aprel, 1452 – 2 maj, 1519) — ce Avropə Intiboh dovri ensiklopedik alim, rijazijjatəkə, muhəndis, kəšfkardəkəs, rəssam, hejkələkə, memar, musigivon gyləjən nyvyštəkəse. Ce İtalja İntibahi rəmz hisob bə "Universal Odəm" (ing. Homo Universale) tipi ən məšhurə numajəndəj.

Əv Messer Pjero nom bəǧanun məsləhətəkə de Katrina nominə sojə dijovyžə kinə nigahiku bə kəno əǧyl byə, ce İtalja Florensija šəhərədə bə dynjo omə. Ce nyvyšte elmi sirron Verokkija nominə alimiku umutedə cəǧyn Vinci kamə vaxtədə ym sahədə yštə məllimiku ve zyndə. Yštə umri syftə soronədə ce Florensija kali sarajonədə žimon kardedə əjo ve kəšfon kardedə. Hic ki əcəj ym kəšfon dərəsedəni. (bə dumo dəvard...)

Danile Defo
Danile Defo

Daniel Defo (1660, London - 24 aprel 1731, London) — inglisə ənyvyšt, publisist. Gužd əhvat ijəm šam soxtə fabriki xyvand bə Čejms Fon nomədə merdi xyjzonədə 1660 –nə sori ce moəmo bə. Cəj perəsə xyjzoni odəmon ce puritan ijan de dissenteron dini –fəlsəfə həmrəǧbin. Defo puritan ruhani akademijədə hande-hande,by dini vejən həmrəǧ nybe. Əj həməsə vej savdykorəti kardeš pidəšbe. By koədə cand bəžən luc bəbe,bə cand gylə ǧarzxyvandi ǧarzoxo mandeku,cy polisonku nio bej tovədə mandəbe.

De ədəbijati həšemoni 1697-nə sori yštə səš ǧalyš kardəše. Defo yštə iminə nyvyštəjonyš de žurnalistikaš binoš kardəše. Ce lohijon (ing. An Essaj upon prožečts) barədə dəvinə kardə əsərədəš kali igtisadi,ictimai islahaton dəvonje bə mijonyš noše,cəjoən bə vətəndoš ozodoəti dair vəslonyš nyvyšdyše. (bə məǧolə dəvard...)

Əloǧəjnə portalon

Cəmyət

Kategorijon

Kategorijə «Şəxsiyəton» pəjdo byəni