Bə mətni dəvarde

Portal:Ədəbijot

Сe Vikipediá

Ədəbijot portal xəš oməjon

Ədəbijot — ərəbi syxane. Ədəbijot - insonon, čəmjəti hisson, fikon, orzujon ijən piətion de obrazi əks kardə syxanə sənəte. Ədəbijot de dy ro bəməl omə, perəsə: Šifohi ijən de nyvyšte. Həm šifohi həmən nyvyštəjon bə se vyrə čo bejdən: Lirik, Epik, Dramatik. Ədəbijoti bəštə məxsusi ǧanunəujǧunətiš heste. Ym ǧanunəujǧunəti, prinsipon umutə elm ədəbijotšynosəti votejdən.

Ədəbijoti məzmun

Tožə məǧolə okə

Tožə məǧolə nyvyštejro iminə nubədə bəpe məǧolə nomi byvyžnəjon. Pešo, həminə nomi "kodi dumo əlovə bykardən", "Tožə məǧolə okə" dygmə egətən. Əgəm həminə myžorədə čo gylə məǧolə heste, šyməni bə həminə məǧolə bəvyǧande. Deštə zynəjon ə məǧolən gənčin karde bəzynejon. Dastpocə bykən ki, məǧolə elmi-bədii uslubədə hozy bykən. Məǧolə cənədə əhotənin bybu, ənədə Tolyšə Vikipedija zəngin bəbe. Ovandəti orzu kardəmon!