Portal:Memarəti

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Memarəti portal xəş oməşon

Memarəti çı odəmon binomoniku jıqo çı jimoni kıçbəkıç həmə vırədə de rujıqari nırəsəyon olığne koy ğale. Kə ejəne,kəybə-pencə peğandey iyən bə soxtemoni dair kom ko hestebu,əvon həmə bəçəvon kardəyon dairin. Hələ ğədimə Roma memar həmən çe memarəti bino ənəyondə qıləyni, Viruvi jıqo votedəbe: Memarəti çı seqlə suni səpeye. 1.Durum varde. 2.Ovand (xəyr) 3.Reçinəti. Ədəbiyatonədə “ Virtuvi sequl” nomədə bə ım ray XV əsrdə Alberti qıləyışən sunış ziyodəş kardışe. Im sunən de -məqsəddairəti nomi memarətiədə cər bey.

Memarəti

Numunə:Memarəti

Haftə səçınyə nıvıştəy

Numunə:Portal memarəti haftə səçınyə nıvıştəy

Zındəyon?

Numunə:Portal memarəti zındəyon?

Vıjniə şəkil

Numunə:Portal memarəti vıjniə şəkil

Tojə məqalə okə

Numunə:Ğəlib