Portal:Fəlsəfə

Сe Vikipediá

Fəlsəfə portal xəš oməjon

Fəlsəfə - ğədimə yunanon zıvonədə filo-piye, sofiya-mudrikəti sıxanədə peqətə bə. Fəlsəfə 2 formədə bedə materialist, idealist. Materialist fəlsəfə Xıdo ğəbul kardəni, idealist fəlsəfə həmmə ofayə kardəkəs Xıdoy votedə. Materialist fəlsəfə Darvinizmi, təkamül nəzəriyyə əsas peqətedə.

Fəlsəfə kategorijon

Fəlsəfə žinə kategorijon

Dovron gornə fəlsəfə

Regionon gornə fəlsəfə

Dini xarakterədə byə fəlsəfə

Həftə vyžnijə nyvyštəj

Aristotel
Aristotel

Məntyǧ (junan. λογική) — «mylohizon həxədə elm», «fikironədə ijən fəolijjətədə pebemonon həxədə elm» — məntyǧijə zyvoni de intellektə fame ǧanunon, metodon ijən formon həxədə elm. Məntyǧi həxədə zynəjon ki de təfəkkuri sə bejdən, əve əj ǧəbul karde bəbe bənə sərostə təfəkkuri həxədə elmi ǧəzinən. Ejni zəmonədə məntyǧi hisob karde bəbe təsdyǧ ijən təkzibi metodon həxədə elmi ǧəzinə. Məntyǧi de ǧəzənč kardə byə təčrubə ijən fame vositə həǧiǧəti bə dast varde elm hisob kardəkəsonən hestin.

Məntyǧi ovčədə Aristotel ijən gottlob Fregeni rol jole. Məntyǧ əsosən baxš bejdə bə dy vyrə. Ənənəvi məntyǧi səpe soxtə byə Formal məntyǧ ijən formal məntyǧi səpe soxtə byə rijozi məntyǧ.

Məntyǧ hisob bejdə həmə elmon instrument.

Məntyǧi məzmun

Klassik məntyǧi nəzərijə izoh kardə bejdə de xysusi zyvoni, mylohizə bə nav doə bejdə de de maddi nymunon. Səhvon səpe nəzorət hələ soxtə byəni əjo, hələ gyrd forməjn byəni myǧjosinə šyn, hozy kardə byəni ce təsviron məhdudijət i.č.c.

ənčəx, demijən bə ičo, sərost mylohizə karde mədənijət ofəje zynəbe detobə məntyǧi elmi bə məjdon beše. Myəjjənkarde, təsnifot, təsdyǧ, təkzib ijən čo məntyǧi əməlijoton bə məjdon bešejdən har gylə odəmi tərəfo fikiri dynjoədə cəj yštəku vəbastə nybyə ijən de myvofiǧə səhvon. əve kali kəson žygo hisob kardejdən ki, šəxsi təfəkkur təbii gyləj prosese ijən cəj niše ehtijoč bə analizi. žygo hisob kardə bejdə ki, gəpžemon – təfəkkuri yštəne ki heste. (bə dumo dəvarde...)

Zyndəjon?

Numunə:Portal fəlsəfə zındəyon?

Vyžnijə šikil

Tojə məqalə okə

Numunə:Ğəlib

Vyžnijə məǧalə

Zərdustəti
Zərdustəti

Zərdustəti — Cəmə bənəj Zərdušti zynə pejǧəmbəri nom sərostəjyš zər ijən dust syxanon bə i čo omeku bə mijon bešə. Ce nomiku žygo fame bedə ki, ijo ZƏR bə Xydo nomi doə tərife, dustən ki bərmalə cijə gylə syxane. Žygo nomon bə Xydo vej pejǧəmbəron doə byən. Kitabulla - Musa (s) Nəbiulla– Məhəmməd (s.ə.v.), Xəlilulla- Ibrahim (s) ijən čo timsalon varde bəbej. Odəmon žimonədə bə igləlijə Xydo dəvite iminə bəžən Zərdustiətiku mandə. Ce Xydo bə odəmon vyǧandə, bə igləlijə Xydo bovə kardə kitobon recə navədə Avesta šedə. (bə məǧolə dəvarde...)

Ğıron
Ğıron

Ǧyron (Gurani - Kərim, Gurani - Šərif) (bə ərəbi: القُرآن əl-guran) Ce İslam dini myǧəddəsə ijən ən əsosinə kitobe. Ǧyron cy Xydo (Allahi) hamijə syxanonin, de Čəbraili (ə) vositə bə Hz.Məhəmmədi (s) vəhj kardə byə.

Ǧyroni hestyše bəštəxos nomyš byə 114 surə ijən 6236 ajə. Ǧyroni ən dyrozə surə Bəgərə (Go) surə (286 ajə), ən kyrtə surə Kovsər (Honi) surəj (3 ajə). Ǧyroni ən dyrozə ajə ce Bəgərə surə 282-nə ajəj.

Ǧyroni de čo səmavijə kitobon (Suhuf, Zəbur, Tovrat, İnčil) fərgbydə əsosinə čəhət cəj syftə ikərədə bə Hz.Məhəmmədi ǧəlbi, pešo 23 sorə dyrozə vaxtədə ce Xydo (Allahi) tərəfo de mələk – Čəbrajyli (ə) vositə hissə-hissə nozil beje. Kalikəson votejdən ki, Bəgərə surə oxonə 2 ajə ce Xydo (Allahi) yštəniku bə Məhəmməd pejǧəmbəri (s) vəhj kardə byə. (bə məǧolə dəvarde...)

Əloğədor portalon

Mədəniyət

Kategorijon