Bə mətni dəvarde

Portal:Čoǧrafijə

Сe Vikipediá

Čoǧrafijə portal xəš oməjon

Numunə:CoğrafiyaS

Tožə məǧolə okə

Tožə məǧolə nyvyštejro iminə nubədə bəpe məǧolə nomi byvyžnəjon. Pešo, həminə nomi "kodi dumo əlovə bykardən", "Tožə məǧolə okə" dygmə egətən. Əgəm həminə myžorədə čo gylə məǧolə heste, šyməni bə həminə məǧolə bəvyǧande. Deštə zynəjon ə məǧolən gənčin karde bəzynejon. Dastpocə bykən ki, məǧolə elmi-bədii uslubədə hozy bykən. Məǧolə cənədə əhotənin bybu, ənədə Tolyšə Vikipedija zəngin bəbe. Ovandəti orzu kardəmon!


Numunə:Coğrafiya