Astronomijə

Сe Vikipediá

Astronomiyə lmi bani Erotosfen hesob bedə. Çəmə planetədə bıə proseson umutedə. Im elm çəmə erasə 2 həzo sor bə nav bino bıə. Miyonə sasoron bəpeştə ım elm ve inkiuşaf kardışe. Əv coğrafiyə elmi bə dı vırəş coş kardə. Qıleni nomış “ivodə(ümumi) astronomiyə”, dıminə poə nomış “ölkəşünasəti” noəşe

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəCoğrafiyaAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFilosofijəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə