Bə mətni dəvarde

Fizikə

Сe Vikipediá

Fizika yunan sıxani bə fizik-təsvir kardəm.

Fizika elmi bani rijozijot hesob bedə. Im elm çəmə erasə 2 həzo sor bə nav bino bıə. Miyonə sasoron bəpeştə ım elm ve inkiuşaf kardışe. Əv coğrafiyə elmi bə dı vırəş coş kardə. Çivonku co bə texniki elmon aid kardəbuə karteqrafiən bı elmi aide.Bə fizikə elmi kamişi nez buə elmondə tibb fizikə inən hərbi(canqə) fizikə heste.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə