Bə mətni dəvarde

Biologijə

Сe Vikipediá

Biologijə — ə elme ki, əv bəjžijə čynəvon de əcəvon bə təbiəti təsiri umutedə. Biologija žimoni həmmə tərəfon, əcəj rišə, jol be, funksija, zəminədə bə bəjžijə organizmon umutedə. Bəjžijə čynəvon, əcəvon de təbiəti bəjəndy təsiron čo kardedə. Biologija ce təbiət elmiku 1800-inə soronədə čo be bə vaxtnə alimon bəjžijə čynəvon bəjəndy nezjəti pəjdo kašone. Bənə ozodə termin Biologija syxani kali alimon ofajə kardšone. Fridrix Burdax 1800-inə, Gotfild Rejnxold de Žan Batist Lamarki 1802-inə sorədə Biologija syxani nyvyštšone. Ysətnə Biologija 5 gylə əsos prinsipyš heste: ce əzəlon teorija, ce genetika jol be, gomoestaz de energija.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə