Bə mətni dəvarde

Humanitar elmon

Сe Vikipediá

Humanitar elmon — cy insonon dylədə byə munasibəton umutə tənzim kardə elme. Əcəj tarix XIX sasoriku bino bedə. Ysətnə devrədə ce humanitar elmon əhəmijjət ha ruž tikəjən zijod bedə. Inkšaf kardə kišvəronədə de humanitar elmon məšǧul byə odəmon ve bedən. Cy humanitar elmon ve kəšonyš heste.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə