Təbobət

Сe Vikipediá
Se təbobəti astovə

Təbobət, tibb, pezyškəti — ce insoni noxəšijon səbəbi umutə elme. Təbobət noxəšijon səbəbi umeteku zijodə həmən ce noxəšijon təjin karde, əcəjku yštəni cyko noǧo doj bəbe əvonijən umutedə. Təbobət həmən noxəšon cok karde roon umutə elme. Ce təbobəti tarix ve ǧədime. Inson bə dynjo omə ružiku de noxəšijon čang kardəše. Cəməku bə xəlǧi təbobəti tyrkəcorə votedən.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəCoğrafiyaAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFilosofijəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə