Sosial elmon

Сe Vikipediá

Sosial elmon (ičtimoi elmon) — ce soial elmon tarix bə ğədimə junanistoni šedə. Ce čəmijəti dylədə munasibəton umutə elme. Ysət sosial elmon ve inkišaf kardəšone. Ysət de sosial elmon insonon cic famemon karde, bə cici bəvə karde umutedən. Sosial-demokraton ce sosial elmon iǧtisadi kəši umutedə. Sosialiston bə har kəsi bərobər žimon karde tərəfi gətedən.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə