Bə mətni dəvarde

Fəlsəfə

Сe Vikipediá

Fəlsəfə (filosofijə) — ǧədimə junanon zyvonədə «filo» - pije, «sofijə» - mydrikəti syxanədə pegətə byə. Fəlsəfə 2 formədə bedə materialist, idealist. Materialist fəlsəfə Xydo ǧəbul kardəni, idealist fəlsəfə həmmə ofajə kardəkəs Xydo votejdə. Materialist fəlsəfə Darvinizmi, təkamul nəzərijjə əsos pegətejdə.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə