Fəlsəfə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Fəlsəfə (filosofijə) — ǧədimə junanon zyvonədə filo - pije, sofijə - mydrikəti syxanədə pegətə byə. Fəlsəfə 2 formədə bedə materialist, idealist. Materialist fəlsəfə Xydo ǧəbul kardəni, idealist fəlsəfə həmmə ofajə kardəkəs Xydoj votedə. Materialist fəlsəfə Darvinizmi, təkamul nəzərijjə əsos pegətedə.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəCoğrafiyaAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFilosofijəPsixologijəSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə