Portal:Vərzyš

Сe Vikipediá
(Portal:Vərzış cyjo adres ovaxtə byə)

Im səhifədə ko dəvom kardedə.

Vərzış. Çe insoni jimonədə ve əsosə vırə qətedə. Çe vərzışi tarix ve ğədime. Ğədimə soronədə sığ rost karde, dəçke, mıştə dave co vərzışon bıən. Vərzışon 2 formadə bedən olimpiya vərzışon, qıləyən, olimpiya nıbə vərzışonin. İminə olimpiya hənəkon 1896-inə sorədə çe Yunanistoni Afina şəhərədə bıə. Çe vərzışi dılədə hənək bıə, betonədə hənək bıə, pot-əpot vərzışon, komanda vərzışon, canq vərzışon kəşonış heste.

Numunə:Olimpiyə idmanə curon

Vyžnijə məǧolə

Futbolə ləp

Futbol (çı ing. foot-lınq, ball- ləp) - komandə hənəke. Məqsəd ləpi hampo komandə kəybə jəye. Dı lınqi ya tanı co uzvon (dastı jəy əbıni). Esətnə vaxtədə dınyoədə ən məhşurə hənəke. Dı ləpi hənəkon co kişvaronədə hestbən. Çinədə jıqo hənəki nom Çju-Ke votdabin. Ğədimə Spartaədə "Episkiros", Ğədimə Romədə "Xarpastum" votedəbin. 14 ərsonədə italyanon "Kalço" hənək ofəyəşone. Əsos əvon vardişone ım hənək bə Britaniyə səkuon. (bə dumo dəvard...)

Vyžnijə šikil

Ovi vərzişon