Portal:Vərzyš

Сe Vikipediá

Im səhifədə ko dəvom kardedə.

Vərzış. Çe insoni jimonədə ve əsosə vırə qətedə. Çe vərzışi tarix ve ğədime. Ğədimə soronədə sığ rost karde, dəçke, mıştə dave co vərzışon bıən. Vərzışon 2 formadə bedən olimpiya vərzışon, qıləyən, olimpiya nıbə vərzışonin. İminə olimpiya hənəkon 1896-inə sorədə çe Yunanistoni Afina şəhərədə bıə. Çe vərzışi dılədə hənək bıə, betonədə hənək bıə, pot-əpot vərzışon, komanda vərzışon, canq vərzışon kəşonış heste.

Olimpik vərzyšə čuron
Tovyston Akademik avarkəşeQonə atletikaAspətojnə məhorətŞodoy securətiBadmintonBasketbolBatuti səpe vaşteBaydarka iyən kanoeədə avar kəşeBədii gimnastikəBoksZudoKəvşənə voleybolBandə (Kuə) velosipedFutbolDəcykejQullə ğandeHəndbolİdmanə qimnastikəKonkurKriketEtapon (manion) dəvardəyə avarkəşeMuasir penccurətiAləfi səpe hokkeyOx ğandeǦylynčlovneQolfReqbi-7Sinxronə sınovMizisəpe tennisOvə poloBə ovi evaşteTaekvandoTennisTriatlonSınov jeVelosipedə idmanVelosipedə motokrosVeloşosse yarışməVelotrekə yarışməVoleybolSıbıkə atletikaVokırə idman
Zymyston BiatlonBobslejBandə (Kuə) xizəkFiqurinə konkiromeFristaylHokkeyXizəkrome idmanXızəkrome yarışDı curə xızək romeKonki romeKorlinqSkeletonSnoubordinqŞort-trekTrampliniku pevaşte

Vyžnijə məǧolə

Futbolə ləp

Futbol (çı ing. foot-lınq, ball- ləp) - komandə hənəke. Məqsəd ləpi hampo komandə kəybə jəye. Dı lınqi ya tanı co uzvon (dastı jəy əbıni). Esətnə vaxtədə dınyoədə ən məhşurə hənəke. Dı ləpi hənəkon co kişvaronədə hestbən. Çinədə jıqo hənəki nom Çju-Ke votdabin. Ğədimə Spartaədə "Episkiros", Ğədimə Romədə "Xarpastum" votedəbin. 14 ərsonədə italyanon "Kalço" hənək ofəyəşone. Əsos əvon vardişone ım hənək bə Britaniyə səkuon. (bə dumo dəvard...)

Vyžnijə šikil

Ovi vərzişon