Rusiyə Federəsiyə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Rusiyə Federəsiyə bəştə kəşəni qorə dınyoədə ən yolə devləte.Çəy kəfşən 17, 075 mln km²-e.2qitədə-Avropə xəşəxuni, Asiyə isə xəremədə binobedə.Kəfşənış 11 saat qorşəğiədə binobe xəremiku bə nıso, xəşəxuniku bə kobəson yolə məsafədə dıroz be, dı se okani dıyon qırd be, 14 qılə ölkə həmmarzış be çı RF-İ İCM çanədə muxtəlif be nişo doydə. Əhalij 140 mln kəs veyni şəhərədə jimon kardedən(73%).Milli tərkibi qorə vey millətinə ölke.İyo 100 min-ku veyə milləti numayendon jimon bıkonən , ruson ölkə əhali 81,5% təşkil kardedən.

Rusiyə federativ respublike.İnzibati cəhətdə 21-lə respublikə, 6 diyar, 10 milli məhol, 49 vilayət, 2 federəl əhəmiyyətinə şəhəron-Moskva inən Sank-Peterburq aide.

Ölkə kəfşən panə hoymonku inən bandonku ibarəte.Imən təbii sərvəton bol be , muxtəlif təsərrufat sahon inkşofi səbəb bedə.İqlımış arktik, sub arktik, mulayim iqlimi dıyo, mulayim kontinental, kəskin kontinental, musson tipon hestin.Bol oviə ruon, ozkə vişəninə kəfşənon, munbit siozəminon çəy sərvətonin.Respublikə kəfşənədə 85-sə vey qoruq heste, 25 milli park heste.